ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI EGYHÁZ VALLÁSI E.

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
BETLEHEM CSILLAGA:JÉZUS
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
KARITATIV TEVÉKENYSÉG...

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Ha az Üdvösséghirdetői Egyház /ÜH/ munkáját szeretnéd támogatni, adományaidat köszönettel fogadjuk! az alábbi bankszámla számra: HU-69-10103881-54401000-01000009 Budapest Bank XVIII. kerület Adód 1%-át a 1438 Technikai számra utalhatod

tovább >>

Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.


Prófécia 2019. évre...
Én hívtalak el igazságban, szentségben és tisztaságban, én hozok neked békességet.
Ha nagy a kisértés annál nagyobb a segítség. A bűn megsokasodott a világban, de bízzatok, mert ahol a bün megsokasodik, ott a kegyelem még inkább bővölködik .
Az én kegyelmem örökké való és napról-napra erősödik a ti életetekben és a körülményetekben. Higgy, mert minden lehetséges annak, aki hisz.
Az én ölelő karom vesz körbe, az én bölcsességem és az én kenetem nyugszik rajtad, hogy meg tudd, különböztetni a jót a rossztól!
Ki vagy jelölve, hogy elvedd az élet koronáját.
Igen sok viszontagság jön az elkövetkezendő időszakban, de azt akarom, hogy velem legyetek a világ végezetéig. Gondom van rátok, gondom van az életedre, a szolgálatodra, a szeretteidre, a körülményeidre. A sötétség még sötétebb lesz, több kihívás lesz az életetekben.
Gonosz idők jönnek, de átsegítlek téged minden nehézségen és megtöltöm a szádat jóval, örömmel és bölcsességgel az életedet.
Az akadályokat és az alkalmatlan embereket elmozdítom az életetekből és a sátán akarata meg kell, törjön az életetekben.

A Gyakorold, a hatalmadat, áttörést adok és helyreállítást. A világban továbbra is nehézségek jönnek és ti is szembe fogtok nézni üldöztetéssel, kihívásokkal és hiányokkal, de biztosítalak benneteket, hogy az én vigyázó szemeim rajtatok vannak és a kezeim felettetek.
Gonosz idők, jól gondoljátok, meg, hogy miről gondolkodtok, mit beszéltek, a hatalmatokat gyakoroljátok, én vagyok az Isten, az Én nevemre minden térdnek meg kel hajoljon!
Én az Isten vagyok aki, el nem feledkezik rólatok, bármi is történjen. A gyalázatotokért kettős jutalom illet, titeket.
Néhányan beléptek új állomásba, friss új kenetbe, és új körülményekbe, új ajándékokba. Ezeken az állomásokon a régiek ingyen sem említettnek, mert a régiek beteltek és most újakat hirdetek.
Tudatom veletek, hogy veletek vagyok, és szeretlek titeket.
Mindazok a dolgok, amiken most átmentek az semmi ahhoz képest, ahogy én járok veletek, mert én látom az utat, látom a kiutat a ti életetekben.
Az én utam az élet, az igazság, a bővölködés és az áldás. Ezért ne bánkódjék, a ti szívetek se ne féljen. Előrelépést adok sokatoknak, bár a világban sötétség van, az emberek bántják, és kihasználják egymást. Az én királyságom nem az erőszak országa, hanem a hitéi, itt sorról-sorra, hitről-hitre, dicsőségről-dicsőségre haladtok, és jöttök előre, amíg elértek hozzám: mondja az Úr.
Gondom van rátok, Én vagyok a gondviselés Istene, ne féljetek, csak higgyetek. Higgyetek, bízzatok, Bennem Én vagyok a forrásotok, Én vagyok a Megváltótok, az Uratok. Általam többek vagytok, mint győztesek.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok, minden időben a Szellem által.
Gonosz idők; háborúk, viharok, katasztrófák, nehézségek jönnek, a hegyek, a halmok eltűnnek, és ami volt az nem lesz. Ezek az új idők, ezek a sötét idők, amelyek jönnek!
Gondom van rátok, hogy megtartsalak benneteket. Sokan nehézségekkel fogtok szembenézni, de megtartalak titeket, az ördög haraggal teljes mert kevés az ideje, de én gondoskodom rólatok, bízzatok, ne féljetek.
Az egész világban földindulás és nehézség jön, mert még egyszer megrázom a földet és ezekben a sötét időkben gondom van rátok, a szeretteitekre, a közel a távol valóitokra.
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, őrizd meg a hitet és a szeretetet. Én az Úr gondoskodom rólatok, megígértem, hogy betöltöm nemcsak jóval a szátokat és az életeteket, hanem az én mennyei mannámból adok nektek bőséget és áldást.
Az Ószövetségben is gondoskodtam az enyéimről hát ne félj, s ne rettegj, mert gondoskodom rólad, a házad népéről és betöltöm a szükségeiteket.
Az én vigyázó szemem és kezem itt van felettetek. Gondoskodó Isten vagyok, Én meg nem változok!
A világban sóhajok, veszteségek jönnek, összedőlnek tervek, életek, célok, de ti maradjatok veszteg. Megtartalak titeket a nyomorúság idején, és a szeretteiteket!
Az én dicsőségemet másnak nem adom, hozzám tartoztok, az én királyságomhoz, építelek benneteket, továbbra is bízzatok, ne féljetek.
Fogtok rossz híreket hallani a közel, a távol való helyekről is, még néhány családban is problémák jönnek elő, gyakorold a hatalmadat, az én Fiam győzelmet hozott a földre.
Az ellenségeiteket elbátortalanítom és rajtatok pedig az én dicsőségem ragyog. Hagyjátok a hamut, a múltat, Én megyek előtettek, az egyenetleneket meg egyenesítem, az ércajtókat összetörőm, leütőm a vas zárakat.
Gyertek a Felséges rejtekébe, a Mindenható oltalmába, ahol elesnek mellőletek, ezren és jobb kezetek felől tízezren és hozzátok nem is fog közelíteni.
Azt akarom, hogy értem égjetek, és Bennem bízzatok. A fájdalmaitokat a szeretettemmel pótolom.
Tetszésemre van, hogy néhányan nagyon ragaszkodtok hozzám és hűséggel vagytok, ti a megbecsülésemet élvezitek és a hűség jutalmát veszitek.
A csapások, amelyek a földre jönnek, megvédelmezlek és megóvlak titeket, mert angyalaimnak parancsoltam, hogy őrizzenek titeket minden utatokon, hogy kézen hordozzanak benneteket hogy ne érjen benneteket sem sérülés sem bánat semmi nehézség.
Imádkozzatok, mert nagy a kisértés, ellenségeitekre szégyent borítok és rajtatok a dicsőségem nyugszik meg, járjatok szeretetben, hogy meg tudjalak védelmezni titeket, ezekben a gonosz időkben, mert nagy földindulást fogsz látni és nagy nehézségeket és hiányok jönnek, de gondoskodom rólad és a szeretteidről.
Bízzatok, ne féljetek, Én nem a félelem szellemét adtam, hanem az erő a szeretet a józanság szellemét. Ne bánkódjék, a ti szívetek se ne féljen. Éveitek számát megnövelem, egészségessé teszlek, az ellenségeiteket elbátortalanítom.
A kezdetnél el rendeltem a véget, jó dolgokról gondolkodok felőletek, ne bánkódjék a ti szívetek, se ne féljen, békességet adok nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne fájjon a ti szívetek, se ne féljen. Ne aggodalmaskodjatok, hogy mit egyetek, mit igyatok, mit ruházkodjatok, gondom van rátok. Ahogy gondot viseltem az én választott népemről a pusztában úgy gondot viselek rólatok is szeretteim, ne bánkódjék, a szívetek se ne fájjon, se ne féljen mindazoktól a dolgoktól, amit hallani fogtok, mert félelmetes lesz az elkövetkezendő esztendő!
Ti járjatok a hitnek a bátorságában, hogy védelem illessen titeket, járjatok szeretetben, bocsátsatok meg és épüljetek, a szentséges hitben!
Békességet adok neked, békességet hogy örüljön a szíved, ne ülj a hamuban, gyere, ki a hamuból vedd el az én dicsőségem, hagyd a múltat a múlt elmúlt.
A régiek elmúltak és most új úton foglak foglalkoztatni, új látásba foglak felemelni és ne kérdezd, hogy Atyám mikor, mikor, mikor?
Amikor eljön az elrendelt idő, ahogy Jézus ideje is eljött, az elrendelt időben felemellek, megvigasztallak, megáldalak áldottá teszlek itt a földön hogy példa légy másoknak is.
Menjetek ki széles e világra és hirdessétek az Evangéliumot ez az én akaratom, hogy gyarapodjon az én menyországom, hogy beteljesedjék a mennyország az én gyermekeimmel, akiket alkottam, akiket építek. Ne csüggedjetek, ne adjátok fel a nehézségekben is tartsatok ki. Kitartással fussátok, meg az előttetek lévő küzdőtért, ne féljetek, bízzatok bennem, ez az én akaratom, járjatok hitben és szeretetben, hogy meg tudjalak védelmezni titeket, hogy a védelmem alatt legyetek.
Forgassátok a kétélű éles kardot. Sokan fognak eltűnni mellőletek, de ti állni fogtok, megállok veletek, mert ti is megálltatok velem, bízzatok, ne féljetek.
Bátorságot adok nektek, hogy elviseljétek az utolsó idők nehézségeit, ma bátorsággal, és bölcsességgel ruházlak fel, és bizodalommal. Bizodalmad legyen bennem gyermekem. Örökkön örökké való szeretettel szeretlek! Ámen

Prófécia 2018 évre...
Kapta; Nagy Éva 2017. 12.30
Legyetek hajlandók és engedelmesek. Szófogadatlan fiak hozzátok szólók ma. Békességet akarok. Békességet, és azt akarom hogy az én szeretettem áradjon ki az egész világra.
Öltözzétek fel az én fegyvereimet ezekben a gonosz időkben. E világ istene haraggal teljes mert tudja hogy kevés az ideje.
A bün megsokasodott, skarlát pirosak a bünök. De az én kegyelmem ott van mindenhol. Ahol a bün megsokasodik ott a kegyelem még inkább bővölködik. Keressétek az én orcámat amíg nem késő.
Az elkövetkezendő időszakokban meg fogom mutatni az arcomat és a kezemet a népeknek, nemzeteknek és mindazoknak akik segítségül hívnak ezekben az időkben, azért, hogy megtartassanak amíg az ajtók be nem zárulnak.

Készülödjetek, hírnökké teszlek titeket, fújjátok a kürtöt a Sionon. Fújjátok és fújjátok. És mondjátok meg a népeknek, a nemzeteknek, hogy térjenek meg, mert elközelített az idő és hazavárom az én szeretteimet, az én gyermekeimet.
Erőt és bátorságot adok nektek ne féljetek. Az én bátorságom fog előbbre vinni benneteket. Gonosz és rossz híreket fogtok hallani, háborukat, katasztrófákat és úgy fogjátok érezni, hogy a ti életetek is veszélyben van.
Ne aggódjatok mert a ti életetek el van rejtve bennem, mert elpecsételtelek benneteket az örök váltság napjára. Így a ti hajatok szála sem görbül meg. Legyetek velem hitben, legyetek velem szeretetben és járjatok velem. Mert aki bennen él és bennem mozog, az az én országomhoz tartozó.

Van-e nekem valami lehetetlen? Hogy megvédjelek és megóvjalak téged. Gyere, gyere a felséges rejtekébe, a mindenható oltalmába, hogy az én védelmemet élvezzed ezekben a háborús időkben.

Elesnek mellőled ezren és jobb kezed velől tízezren és hozzád nem is közelít. Az elkövetkezendő időszakokban, igen sok embert meg fognak félemlíteni.
Súlyos és gonosz idők jönnek a házakba, az országokba, a nemzetekbe. Viszálykodások és ellentétek lesznek.
Az ördög haraggal teljes és még a keresztényeket is vissza akarja vinni oda ahonnan jöttek. A világba. Ne higgy a hazug beszédeknek, az ámítóknak akik elámítanak és az igazságtól elfordítanak.
Mert vannak és lesznek akik az egészséges tanítást nem fogadják el, hanem a saját kívánságaik szerint gyüjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.
Azt akarom hogy az én igazságomban és áldásomban járj. Józan légy és az evangélista munkáját cselekedd és végezd.
Én az Ur melletted állok, tartsd meg a hitet, a jó cselekedetet, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben haladj előre az én győzelmemben.

Jaj, jaj a föld lakosainak, a gonoszság megsokasodott és sokak szivében a szeretet meghidegült. Gyertek hozzám, hívlak titeket. Én szeretteim. Az én szeretetem örökkévaló, mert örökkön örökké való szeretettel szeretlek titeket.
Ez az Én üzenetem, nemcsak neked, hanem a világnak, tudd, az én szeretetem és kegyelmem mindenkit hazavár.
Várlak titeket, készülődjetek. Ti akik tudjátok az igazságot, legyetek az én hírnökeim.
Hívlak benneteket, fiaim, lányaim vigyétek ki az Igazságomat, vigyétek a tűzemet, a dicsőségemet, az Igazságot az én Fiam valóságát.
Mert, a Fiam Jézus; azért jött hogy megmentse mindazt ami elveszett.

Figyelmeztetlek titeket, járjatok velem, az én világosságomban. Engedjétek el a félelmeket, az aggodalmakat a kétségeket. Gondom van rátok és gondom van a szeretteitekre.
Az elkövetkezendő időszakokban az újév változást hoz.
A változást már elkezdtem 2O17-ben és folytatom 2O18-ban. Az én irgalmamat bocsátom ki rád, a házad népére, a népekre a nemzetekre.

Irgalmammal veszlek körbe mert hü voltál kevesen és sokra bízlak ezután.
Bátorítlak! Új kapcsokat, új kötéseket adok neked, melyben örvendezni fogsz.
Új szolgálatok jönnek elő. Lesznek területek a földön ahol ébredés lesz, néhol hanyatlás. És lesznek olyan területek a földön ahol a gonosz még jobban megsokasodik és hatalmas pusztítást végez.

Ahol sötétség van oda kell vinned a világosságomat. Menj és vidd, küldelek, vidd az én világosságomat. Ma arra hívlak el, hogy a szeretetet amit beléd építettem vidd ki a világba! Menj a sötétben lévőkhöz, világíts és ragyogj.
Légy olyan mint a hegyen épített város, számítok rátok, bízom bennetek. Menjetek ki széles e világra, nem lankadjatok, nem féljetek és ne fáradjatok. Ez az én akaratom ma a ti számotokra.
Meg akarlak áldani titeket. Küldelek, az Én nevemben végezzétek el, a munkát amit rátok bíztam, azt akarom; legyen meg az Én akaratom amiképpen a mennyben ugy a földön is!

Menj és szeresd az embereket vidd közel hozzájuk a mennyek országát, menj a sötétben lévőkhöz és beszélj rólam. Beszélj, vidd ki a kegyelmet amit te kaptál, ne szégyeld az Én Evangéliumomat.

Mert ha te szégyellsz engem, akkor Jézus is szégyellni fog egykor majd előttem. Fiaim, lányaim bátorítlak titeket, tudom hogy vannak akadályok és nehézségek az életetekben de kérlek vegyétek le a tetkinteteteket a jelenlegi körülményekről, tekintsetek rám a hitetek fejedelmére és bevégzőjére.

Én vagyok Jézus, azért jöttem hogy életed legyen hogy bővölködjél. És ha a sátán ki is kér, én imádkozom érted hogy el ne fogyatkozzék a hited.

Ne riadj meg attól a sötétségtől ami a földre jön, sem attól a nehézségtől amiben jársz mert nem illet téged a veszedelem és csapás nem közelít a sátorodhoz mert én az angyalaimnak parancsoltam hogy őrizzenek téged minden utadon.

Adok neked előrelépést, szájat, bölcsességet és bátorságot. És mindazt amit elkezdtem a változást az életedben bevégzem az elkövetkezendő időben.
Felüdülést hozok és változást a számotokra, valakinek ez üzenet hogy a második háznak nagyobb dicsősége lészen, ne riadj meg és ne félj, még ha jönnek a fenyegetések, még ha el is utasítanak.
Az én nevemért teszik ezt a gyalázat terhe lesz rajtuk, rajtad pedig az én dicsőségem fog megnyugodni, és az én dicsőségemben és az én védelmemben mész előre.

Bátorodj mert az örömhírt bíztam rád, légy a futárom és erősödj bízom benned hogy megcselekeded.
Hagyd a hátad mögött a kudarcokat , a nehézségeket, vesd le a nehézség ruháját ne engedd hogy rád telepedjen.

Új időket adok ezekben a sötét és gonosz időkben amikor a testvér testvér ellen, anya a lánya ellen, az apa a fiu ellen, az anyós a meny ellen, a meny az anyósa ellen van. Van számodra szabadulás és van számodra áttörés.
Néhányatoknak helyreállítás lesz a kapcsolatában, házasságában, néhányan anyagilag bővölködtök , és néhányatoknak a családi egység helyreáll.
Néhányan előléptetést kaptok a munkátokban, és a szolgálatotokban, mert gondom van rátok.
Tudd hogy én vagyok a jutalmazó Istened, felépítlek az én bölcsességemmel, hogy az, építse és ragyogja be a te életedet és az utat ahol jársz. A keskeny utat és a szoros ösvényt, mert az a te utad a keskeny út a szoros ösvény!

Járj velem, hagyd a bizonytalanságokat, hagyd a hátad mögött légy bátor és biztos az igémben és az én valóságomban, azt mondja az Úr.
Ne félj és ne rettegj mert én nem a félelem szellemét adtam hanem az erő a szeretet a józanság szellemét.

Bátorítlak gyermekem, bátorsággal járjad az utadat és nem ütöd meg lábadat a kőbe. A világ fél és retteg, de neked bátorságot adtam, vedd birtokba és bátorsággal járd az utadat.

Ne tekints hátra, megbíztalak, elhívtalak, felkentelek, van-e nekem valami lehetetlen?
Menj előre, mindegy hogy mit fogsz hallani, látni és érzékelni. Igen megfélemlítő dolgokat is fogsz látni de neked egy hajszálad sem fog görbülni.
Gondom van rád, bevégzem amit elkezdtem az életedben. Az idő sürget, légy hajlandó és engedelmes hogy a föld javaival élj.

Gyermekem szeretlek, örökkön örökké való szeretettel és az elkövetkezendő időben sem se nem hagylak el se nem távozom tőled.

Az én dicsőségemmel veszlek körbe, megerősítelek, a szivedet és az érzelmeidet meggyógyítom.
Néhányan a testetekben kaptok gyógyulást. A régiek elmúltak, ímé újjá lesz minden. Elkezdtem bennetek a jó dolgot, és bevégzem és ahol gyenge vagy ott erősítelek meg.
Bemész az én nyugalmamba. Ne félj a nyomorgató haragjától, gondom van az én választott népemre és győzelemre vezetlek.

Csendesedj el, és ismerd el, hogy én vagyok az Isten. Másokat is bátoríts és bízd hív emberekre az Evangéliumot.
Elhívtalak és megerősítettelek. Akár az utcán, akár alkalmas és alkalmatlan helyeken is menj, küldelek, és mondd az embereknek és hirdesd hogy Jézus az Úr, a Megváltó!
Mondd el az embereknek, az Én Fiam kegyelmet hozott el az egész világnak, mert az én kegyelmem örökkön örökké való a népeknek a nemzeteknek.
Imádkozz, és fohászkodj minden emberért, a népekért, a nemzetekért mert szüksége van minden embernek hogy megismerjen Engem, az én áldásomat, az én kegyelmemet.

Légy hajlandó és engedelmes. Ne félj, én adtam a győzelmet a Fiam által, ezért te több vagy mint győztes, és a győzelem ott van a szádban, a szivedben.
Megáldva megáldalak és szeretlek . Néhányan hozzád fognak jönni a te világosságodra hogy segíts rajtuk.
Én küldöm hozzád őket segíts nekik. Oltalmazd, védelmezd őket és járj közben értük.
Ez az én akaratom, hogy mindenben jeleskedj, hogy jót cselekedj mert te vagy az én bizonyságtevőm, és te vagy az én elhívottam gyermekem. Szeretlek, örökkön örökké való szeretettel!
ÁMEN


Prófécia 2017 évre
A Szent Szellem ereje és tüze van jelen. Áttörést és áldást ad neked és egy magasabb szintre léphetsz vele az én kegyelmem által. Csendesen foglak meglátogatni.
Az elkövetkezendő időszak a lecsendesedés éve. Csendesedj el, halld meg a szavamat, azt mondja az Ur ma neked. Erőt adok neked, és csendesen jövök hozzád, hogy megáldjalak, hogy megerősítselek.
Az ördög haraggal teljes mert kevés az ideje, de én, megerősítlek. A következő időszak a kihívások ideje lesz, de te ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, én vagyok a te Istened, van-e nekem lehetetlen a te életedben? Felemelem a fejedet és új kezdetet írok az életedben. Hagyd a régieket, mert azok beteltek. Ez az új fejezet, amely következik, ezt én írom be a te életed történelmébe.
Új kezdet, egy magasabb szint, és jobb lehetőségekbe és fénybe viszlek téged. Bár a világ sötétségben van és ítéletben, elrendeltem, hogy megtérjenek, és akik megtérnek, boldog jövő adatik nékik, hiszen aki üdvözül az nem kárhozik el.
Ez az év a változások éve, a megtérések éve. Az idő közel. Elrendeltem ebben az időben hogy megerősödj, és menj ki széles e világra, és érintsd meg az embereket, hogy hallják meg a szavamat, ahogy elrendeltetett ezekre az időkre, ezekre a késői időkre. Tanulmányozd a próféciáimat, amely a jelenlegi időszakra szól, hallgasd az igémet, mert benne van az életem. Elrendeltem a jövődet, és jó jövőt szánok neked. Ahogy mondtam csendesen jövök hozzád, ne félj, és ne rettegj, amikor a világra nehézségek jönnek.
Hallasz háborúról, szakadásokról, csapásokról, fenyegetésekről, megfélemlítésekről. Az itélet éve lesz a következő esztendő, de én ebben az ítéletben megtartalak téged. Én jóra tartottalak meg, hát ne félj, és ne rettegj, bizakodj. Lesznek kihívások, de én nem a félelem szellemét adtam.
Állj meg erősen a kihívásokban és bízzál bennem. Megigértem hogy én írok fejezetet az életedben, és az én dicsőségemmel veszlek körbe, amely védelmet ad, támogatást ad. Én jó és hű szolgám. Cselekedd meg az igémet, mert cselekedetek nélkül a hit meghalt.
Keress engem, mert hit nélkül lehetetlen tetszeni nekem. Légy engedelmes, élj az én javaimmal. Hallani fogsz rossz híreket, de megőrizlek téged és a szeretteidet, és tágas térre teszlek. Új lépés jön, új feladatok jönnek és új lehetőségek. Kinyitok ajtókat és rajtad áll, hogy melyikbe lépsz be és mit fogadsz el. Viaskodni fognak ellened, de nem győzhetnek meg, mert veled vagyok a világ végezetéig.
És ez az új fejezet amit írok a te életedben, ez Isten szerint való lesz, és ez szólni fog az én dicsőségemről, a te győzelmedről, a te egészségedről, a bővölködésről, és arról hogy mire rendeltelek el téged.
Jóra, jóra rendeltelek el. Most az utolsó idők jönnek, az utolsó idők felvonásai, és új feladatra hívlak.
Kibontakoztatom a tervemet az életed felett, változás jön. És sok életben fogják látni az én fényemet, az én dicsőségemet és az én bölcsességemet. Szellemi ajándékokban lesz növekedés.
Vedd derekadra a kardodat vitéz, az én kétélű éles kardomat és menj diadalra az én Igazságomért, hogy beteljesedjék a földön, ami megíratott a Szent Szellem által, amit megírtak a próféták, apostolok, amit megüzentem a Szent Szellem ereje által és azt leírták.
Vedd a szívedbe, a szádba és a szivedbe. Azok az idők jönnek, amikor sokan el fognak bátortalanodni. Te bízzál és légy bátor. Elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, de hozzád nem közelít.
Egy új időt adok, és magasabb szintet, és fogsz olyat látni, amit eddig nem, és amit a világ nem lát. Te hallani és látni fogod, mert az én dicsőségem, bölcsességem megy előtted és megérintem az életedet. Mert gondom van az igémre, és gondom van rád, hogy betöltsd az elhívásod.
Ne félj semmilyen fenyegetettségtől, mert fogsz hallani fenyegetettséget, nehézséget, de az én védelmem, oltalmam sosem fogy el te mellőled, a védelem a tied. Hozzám tartozol, és én is hozzád, a fejhez tartozol és a testnek nem lehet semmi baja sem.
Vedd az igém, a kétélű éles kardot, és rendeld el az életedben mindazt, amit elrendeltem a számodra: a jó élet, az üdvösség, a családodnak, a gyülekezetednek, az egész világnak rendelj el jó dolgokat. Rendeld el az üdvösséget, rendeld el, hogy kimenjenek széles e világra.
Az én Fiam elhozta az igazságot, és a valóságot, hát járj az én igazságomban. Vedd derekadra kardodat kedves elhívottam, én szeretett gyermekem, örökkön örökké való szeretettel szeretlek, és elhívtalak ebben a késői időben, és megállok veled. És ahogy te bízol bennem, én is egyre jobban megerősítelek, és az én dicsőségemmel veszlek körbe, és nincs semmi, ami téged leállítana.
Ne félj, bátorsággal ruházlak fel titeket, ti, akik bíztok, ti, akik hisztek. Az én bátorságomat adom nektek. Bátran járjátok utatokat, és meg nem ütitek lábatokat a kőbe, és angyaloknak parancsoltam, hogy vigyázzanak rátok minden időben.
Gondom van arra, amit teszel, gondom van a szolgálatodra, az életedre, a családodra. Hosszú életre hívtalak el.
E világ istene ki fog kérni az elkövetkezendő időszakban, de tudd, hogy az én Fiam a Főpapi szolgálatában könyörög és fohászkodik az én jobbomban, hogy el ne fogyatkozzék a te hited!
Megmenekülsz minden időben, és hosszú élettel elégítlek meg. Gondom van rád, most ebben az időszakban, amikor a sötétség még sötétebb lesz, és nehéz időszak jön a világra, de ne félj, én vagyok a te Istened, és gondoskodom rólad minden időben.
Békességet adok neked, mások félni, rettegni fognak, te pedig biztonságban járod a te utadat az én oldalamon, az én királyságomban. Békességet adok neked, és a nehézségek, amelyek jönnek, rendeld el, sem csapás, sem szerencsétlenség, sem gonosz nem illet téged.
Békességet adok, hát csendesedj el. Az elkövetkezendő időszakban elvárom, hogy elcsendesedj, hogy halld meg a szómat, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyél, az én oltalmamban és árnyékomban, az Én védelmem alatt.
Hallgass rám, kérlek, és cselekedd meg amit mondok gyermekem. Az én védelmem és oltalmam van feletted, és örökkön örökké való szeretettel szeretlek. A föld minden részéről fogod látni és tapasztalni, hogy támadások vannak, a sötétség elindítja a maga országát, és kibontakoztassa és megmutassa magát. És a sötétség még sötétebb lesz. De te a világosság gyermeke vagy. Maradj hitben és világíts.
Harcold meg a hitnek a szép és jó harcát. Te tudd hogy az én oltalmam alatt vagy, ezért bátran járod az utadat, és nem ütöd meg lábadat a kőbe, hat bajodból megszabadítlak, a hetedikben sem illet a veszedelem. Jóra tartottalak meg és nem kétségre, veszedelemre és hiányra. Áttörést adok neked, és minden hiányodat betöltöm.
Felszabadítlak a nehézségekből, a hiányokból. Csendesedj el és ismerd el, hogy én vagyok az Isten, járj velem ezekben a zivataros időkben.
Minden csapás, amit érzékelsz, állj meg hitben, harcold meg a hitnek a szép és jó harcát, és pusztítsd az ellenséget gyermekem, mert adtam hatalmat hogy kígyón, skorpión taposs és az ellenség minden erején.
Pusztítsd az ellenséget, légy velem közösségbe, ne járj a bűnben, szeress, bocsáss meg, jöjj ki a bűnből, térj meg belőle, térj meg hogy velem lehess minden időben, hogy meghalld a szómat, meghalld a hangomat, hogy örvendezz velem együtt a békességben és a lecsendesülésben.
Megnyugvást adok neked, és jó idők jönnek, ha velem jársz, ha leteszed azokat a dolgokat, amelyek nem építenek. Hagyd a békétlenséget, a haragot, a nehezteléseket. A világban nyugtalanság van, ne vedd fel. Én az én békémet adom neked, és a szeretetem vesz körbe, hát te is szeress. Bocsáss meg és hitben menj előre, pusztítsd az ellenséget. A hatalom elrendeltetett a számodra, a Fiam, Jézus mindent megtett érted.
A munka elvégeztetett, az élet könyvébe te is be vagy írva, de sokakat várok még, hogy hazatérjenek hozzám. Ezért kérlek, menj ki széles e világra, küldelek, tedd, meg amit meg kell tenned, hogy mások is üdvözüljenek. Akié a Fiú, azé az élet!
Kiszélesítem a köteleidet, a sátraidat, szájat és bölcsességet adok, hogy sok népek megtérjenek általad. Vezetni foglak én hű és jó szolgám, és bátorítlak, járj velem, csendesedj el. Csendesedj el, hagyd a világot, hagyd a testet, gyere a rejtekembe, az oltalmamba, a védelmembe.
Szeretlek, örökkön örökké való szeretettel. A védelem biztosított a számodra, ha velem jársz, ezt mondja ma neked a te szerető mennyei Atyád, és a te Főpapod, a szószólód, és közbenjáród.
Gyermekem, minden dolgod szeretetben menjen véghez. Megjobbítom az utadat, járj a szeretet a hűség a hit útján.
Figyelmezz a szavaimra, halld meg. Megváltoznak a viszonyok, akik elöl, voltak hátul lesznek, és sok utolsókból elsők lesznek, De te megőrződ a pozíciódat, ha velem jársz, féled az igémet, megcselekszed, és bízol bennem. ÁMEN!
.
Prófécia 2016 évre
Az én áldásom van az egész életeden, mert te a Felséges rejtekében lakozol és a Mindenható árnyékában nyugszol. A te számodra egy jó év jön, mert azt mondja az Úr: az én gondviselésem van feletted, hát bizakodj, mert áldott időket adok neked. Sok halogatott reménység fog valósággá válni, amiről nem gondoltál és nem álmodoztál.
Előhozom neked. Ne keseregj, ne a látható körülményre tekints, hanem a számodra kirendelt angyali seregre, és az én kegyelmemre. Isten gondoskodása vesz körül téged, amelyben benne van az én hatalmas szeretetem.
Légy hű hozzám mindhalálig. Keress engem, és bízván bízzál. Emeld fel a fejed és járj emelt fővel, mert a bűn ott leselkedik az ajtód előtt és rád van vágyódása, de te állj ellen. Dicsérj engem és keress engem azt mondja az Úr.
Jó időket készítettem és adok neked, megsokasítom a napjaid számát, ne gondolkozz az elmúláson nincs itt az idő. Amikor az idők teljessége jött, akkor bocsátottam el a Fiamat. Az idő teljessége nincs itt a számodra, hát ne félj, és ne rettegj én szerettem. Emelkedj felül a rossz gondolatokon és nézz rám. Én örömet és békességet adok neked és nem álnokság gondolatát.
Felemellek és áldássá teszlek mások számára is és önmagad számára is. Élvezd az életet és a velem való járást. Tovább fogsz lépni, mert az én akaratomat ültettem beléd, a Nagyobb fog vezetni, és pontos vezetést adok neked, hát csendesedj el és ismerd el, hogy én vagyok a hited fejedelme és bevégzője.
Én gyönyörűségem, menj bátram előre és bízván bízzál, mert én veled vagyok, felemellek, megsegítlek, Én adom a fényt neked a sötétben, én vagyok a te világosságod, a te dicsőséged, és a te bátorítód, hát ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? Bátorodj és menj előre ebben a különleges időszakban.
Sokat bíztam, és bízok is rád, és akire sokat bíztak, attól sokat is várnak. Ne tekints hátra, menj előre, használd a fegyverzetem, és tudd, hogy több, vagy mint győztes.
Fel szereltelek téged a hatalmammal és dicsőségemmel, haladj előre a diadalért, a győzelemért és vidd ki széles e világra azt amit adtam neked: a hitet, a bátorságot, és mond el a világnak hogy mit hiszel az Én nevemben.
Mutasd meg a világnak a benned lévő Nagyobbat, az én jellememet, a szeretettemet. Ahogy növekedsz és mész előre egyre több embert fogsz megérinteni az én királyságomnak.
Kérlek, menj és öleld át az embereket az én szeretettemmel és vigasztald őket ezekben a sötét időkben. Az én Fiam nevében, hozd ki a sötétben ülőket, had kövessenek téged a hitben és a szeretetben és Isten üdvözítő erejében. Mond el nekik, hogy hazavárom őket, és mond el, hogy a tágas út a sötétbe vezet, és ott meg lehet bukni. A keskeny uton, a szoros ösvényen várom őket, az az én utam, és ezt elrendelem a számukra, mert az, az életre visz, és hozd az embereket erre az útra.
Menj előre bátran, kitartással, bízzál bennem. Az én kegyelmemmel felemellek, és új időket adok. Ne tekints arra, hogy ki, mit tesz, hogy ki hagyott el. Az igémre tekints és rám. Én vagyok a hited fejedelme és bevégzője.
Helyreállítok az elkövetkezendő időben dolgokat az életedben. Én vagyok El Saddai a te életedben. Hagyd a haragot, a csalódást, a félelmet csak rosszra vinne.
Add a terheidet nekem, mert az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűséges. Én a gyász, a hamu helyett, ékességet és örömet akarok adni neked.
Emelkedj fel és rám tekints. Új úton és új módon foglak vezetni, és minden napon bátorságot fogsz kapni, hogy leküzd mindazt, amivel szembe nézel, a félelmeidet és a csalódásaidat.
Elfordítom a lépéseidet arról az útról, ami nem épít téged. Egy új időszakot adok, egy új időszámítás kezdődik a te életedben, mert az idő sürget, és gonosz idők ezek. Az ördög haraggal teljes mert kevés az ideje.
Ebben az új időben az én dicsőségemmel mész előre, és bátorsággal fogod az utat járni, és nem fogod megütni a lábadat a kőbe mert én veled vagyok és betöltöm a szükségeidet. Járjál velem, nyisd szét a szájad és betöltöm azt.
Új idők jönnek az életedben és a régiek ingyen sem említtetnek. Fogsz látni és hallani nehézségeket, háborút, szegénységet, hiányokat, betegséget, katasztrófát, csalódásokat, de tudd, hogy veled vagyok és te velem vagy. És velem együtt ülsz magasan minden fejedelemség, uraság és hatalmasság felett.
Áldott időszakot adok neked, mivel megtartottad az én beszédemet, én is megtartalak ezekbe a sötét időkbe. Gondom van rád. Az én segítő kezemet nyújtottam neked, hát higgyél és bízzál bennem. Van-e valami nekem lehetetlen? Velem minden lehetséges, átölellek és szeretlek.

Ebben az új időszakban bőséget árasztok rád, új kapcsokat és új kötéseket hozok. És néhányotoknak munkahelyi változás lesz és ez a változás jobb irányba vezet és visz téged. Az én gyermekeim nem szűkölködnek, hallgass a Szellemre, mit mond ma neked. Ne vádoljon a szíved mert akkor van bizodalmad hozzám.

Elrendeltem, hogy az Ige gyökeret verjen benned, és felnövekedj, és keress engem, hogy több legyél, mint győztes.
Ha keresel engem, megtalálsz, keresd az arcomat, hogy a hiányaidat kipótoljam. Szeretlek!
Arra teremtettelek, hogy jó cselekedetekkel járj elöl. Gondom van rád és arra, ami neked fontos. Tudd, hogy a szemem fénye vagy, és helyreállítok dolgokat, ami elveszett.

Az oroszlánok szűkölködnek, de akik az Urat keresik azok bővölködést látnak, ezért terjeszd ki a határaidat, mert fogsz látni tágulás, szélesedést és növekedést.
Az erőd megújul, futsz, nem lankadsz, nem fáradsz, mert kerestél és keresel engem. Mivel te hűséges vagy hozzám és hűséggel vagy fogod látni a jutalmamat, amely előtted fog menni.
Természetfeletti bölcsességet és tudást adok neked. Fogod tudni az időket, és megsokasítalak és megáldalak és tudd, hogy veled vagyok a világ végezetéig, és soha el nem hagylak, el nem távozom tőled.
A világ szűkölködik az én dicsőségem nélkül, de te bővölködni fogsz minden területen, mert új időket adok, változást.
Ne hagyd el a gyülekezetet, ne hagyd el az őrhelyedet, ne engedj a sötétség erejének. Az áldást oda parancsoltam ahol együtt lakoznak az atyafiak egységben.
Járj szeretetben, szeress, ahogy én, szeretlek téged. Én örökkön örökké való szeretettel szeretlek.
Kérlek, bízzál bennem, beteljesítem rajtad a szavam és az igémet. Légy engedelmes és légy hajlandó gyermekem. ÁMEN!
PRÓFÉCIA 2015 ÉVRE

Egy új év, új nap, új kezdet, új szellemi látást adok ,mert ÉN vagyok El Shaddai, Aki több, mint elegendő a te számodra!
Egy új kezdetet írok az életedben, a múlt elmúlt, valami új kezdődik, a pusztában utat nyitok, és a kietlenben folyóvizet, és az veled, és Velem kezdődik, mondja az Úr Isten. Ésaiás próféta könyve; 43,18-19.
Lépj előre bátran, hadd lássa az egész föld, a te hajlandóságodat, engedelmességedet, és bölcsességed.
A kétélű éles kard, az Igém áradjon ki a szádból. Az Én dicsőségemet adom neked, és az Én szövetnékem megy előtted, mert kedvemet leltem benned Én választottam.
János evangélium; 5,35, 2 Péter; 1,19.
Én választottalak ki téged, és elhívtalak, menj ki széles-e világra, mert az idő rövid! Vidd a sötétségbe az Én dicsőségemet, Én választottam! Én szerettem!
Kösd derekadra kardodat vitéz, övezd fel magadat az Igazsággal, az Én Igémmel, amely olyan, mint a sziklazúzó pöröly.
Zsoltárok könyve; 45,3-4. Jeremiás próféta könyve; 1,18-19.

Hatalmat adtam neked, hát használd és járj az ÉN győzelmemben! Útra bocsájtalak, menj, küldelek Én, s megáldlak Én, csak menj, és hirdesd a szavam!
Áld meg az embereket az Igazsággal, ebben a sötét időszakban, és fogsz nyerni, békességet és jóakaratot!
Népeket és nemzeteket fogsz legyőzni, az ÉN Igazságommal, mert tűzzé tettem az Igét a szádban, ne félj, és ne rettegj!
Ne gondold, hogy füstbe ment terv, ami történt veled, hagyd a múltat. Ez az új fejezet, amit most írok az életedben, ez az Én dicsőségemmel, és áldásommal lesz teljes.
Felszabadítlak a múlt, és jelen rettegett érzelmi nyomása alól, és az érzelmi konfliktusoktól. Ne a láthatókra tekints, mert az boldogtalanná tesz.
Magasabb szintre viszlek, és ez ki fog áradni belőled az embereknek, és meg fogja mutatni a dicsőségemet, az Igazságomat, és világosságomat.
2 Korinthusi levél; 3,18

Az Úr dicsősége vesz körbe, és ahova mész, oda megértést, és fényt fogsz vinni. Látni fogod, ahogy megnyílnak a szívek, és felszabadulnak, mert, ahogy fogsz szólni, és beszélni, fogod látni az emberek megtérését.
Fogod látni a növekedését, mert kitágítom a köteleidet és a sátradat, széles-e világra, mert jó és hű voltál hozzám. Nem szégyelltél, ezért és sem szégyellek megajándékozni téged! Ésaiás könyve; 54,2, Lukács evangéliuma; 9,26.

A talentumokat, amit beléd helyeztem, hatalmas növekedésnek indul ebben az évben!
Felgyorsultak az idők, és az események, az ördög haraggal teljes, mert kevés az ideje, ezért nézz, ne csak láss, mert körülötted is felgyorsul minden!

Fogod látni a növekedést, a bőséget, de fogod látni mások hanyatlását, és nehézségét, de Én szerettem, ne aggódj, mert az Én gondviselésem vesz körbe téged. Te a Felségesnek rejtekében lakozol, és a Mindenható árnyékában nyugszol. Gondom van rád, Én vagyok növekedést adó Isten!
Felkentelek, és küldelek; menj ki széles-e világra, és mutass be Engem; „Vagyok, Aki vagyok” 2 Mózes 3,14.
Amit beléd helyeztem, oszd meg hív emberekkel. Áttörés jön neked, de tudd viaskodni fognak ellened, de nem győzhetnek le, mert Én veled vagyok, és megszabadítlak téged! Jeremiás 1,19.
Ne félj, és ne rettegj, mert gondom van rád! Használd a hatalmadat, és a kardodat. Új ajtók nyílnak és új lehetőségek jönnek, bátran imádkozz, mert minden imád meghallgatattik, és nem tér vissza üresen!
Néhányan új munkát kapnak, néhányan elengedik a múltat, mert bölcsességet és előrelépést adok, hogy bátran menjetek előre
Bátorságot adok neked, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is hirdess engem és ne szégyellj, buzdíts másokat is, hogy keressék Isten országát és az Ő Igazságát, mert közel az idő! 2.Timótheus 4,2, Máté Evangélium, 6,33.
Tűzzé teszem az Igémet a szádban, és bátorsággal használlak! Jeremiás 23,29

Menj és érints meg az embereket, és vidd ki az Én jó illatomat a világba. Hadd jöjjenek a fényemre, és a jó illatra az emberek, amely az élet illata, mert sokan vannak kint a világban, akik a sötétben ülnek, és e világhoz szabják magukat, és a halálra mennek. 2.Korinthusi levél; 2,14-17

Számítok rád, készíts útravaló eszközöket, mert kiküldlek téged széles e világra és ajtókat nyitok előtted, az az akaratom, hogy menj és hirdesd, hogy elközelgetett Isten országa és az Ő igazsága. Küldelek, mint Jónást küldtem, de te légy engedelmes!
Ezékiel könyve; 12,3. Jónás könyve; 1,2

Néhányatoknak anyagi bővölködést, áttörést, és felüdülést adok.
A felüdülés lehet; anyagi, gyógyulás, fejlődés, növekedés. Apostolok cselekedetei; 3,19

Tudd, az utolsó időkben vagyunk, még nincs itt a vég, de az idő egyre sötétebb, és kihívásokkal teljes, amely kihat az egész emberiségre, téged pedig küldelek, világíts, és mond el az Igazságot ezekben az időkben, mert ha te hallgatsz, máshonnan lesz könnyebbségük, és szabadulásuk az embereknek, pedig te e mostani időkért születtél!
Eszter könyve; 4,14, Máté evangélium; 5,14
Töltsd fel magadat az Én olajommal és Igémmel, azt akarom, hogy kövessenek téged az emberek, ahogy Pált is követték! Pál; legyetek az én követőim, miként én is a Krisztusé! 1.Korinthusi lev.11,1.

Vedd fel az Én dicsőségemet, és a fegyverzeted, és tudd, veled leszed, soha el nem hagylak, sem el nem távozom tőled.
Efézusiakhoz írt levél; 6,10-18, Zsidó levél 13,5

Gondom van rád. Kapcsok és kötések által mész előre. Néhány kapcsot elhalványítottam, néhány kapcsot megerősítettem.
Lépj ki, légy engedelmes, járj az Én akaratomban, mert amit Én összekötöttem azt senki szét nem szakíthatja.
Gondom van rád! Felüdülést adok neked. Apostolok Cselekedetei; 3,19

Még nem jött el a vég, mert még a világon nem mindenütt hirdettetik az Evangélium. Sok szerettem van odakint, akik várják a felüdülést, az üdvözítő erőt, és keresik azokat, akiknek még a lába nyoma is gyönyörűséges!
Máté Evangélium; 24,14, Rómaiakhoz írt levél; 10,15

Küldelek! Menj, nemcsak széles-e világra, nemcsak a föld túlsó végére, hanem a közvetlen környezetedben is sokan várnak az ÉN üdvözítő kegyelmemre.
Sokan várják a szabadulást, a sötétségből, hogy általmenjenek az Én szerelmes Fiam országába. Márk Evangélium; Kolossebeliekhez írt levél; 1,13.

Légy az Én edényem, hadd töltsem ki benned a dicsőségemet, és az örök életet. Küldelek, hát légy hajlandó és engedelmes, hogy a föld javaival élhess. Ésaiás könyve; 1,19.
Ne halogass, mert az idő rövid, és az Úr közel! Szeretlek Ámen.Azt mondja az Úr ma neked; Aki Velem van, az nincs ellenem, aki nincs Velem, az tékozol. Figyelmezz Rám, Én felemelem a fejedet, én szerettem. Lezárult egy időszak az életedben. Új ajtót nyitok neked!
Új ajtót nyitok, új kapcsolatokat, és új kötéseket hozok. Ne tekints hátra, új idő jön az életedbe, friss kenet, látni fogod az Én dicsőségemet. Ezek az új idők arról szólnak, hogy vidd ki a világba az Én dicsőségemet.

Ne félj, mert Én megyek előtted, leütöm a vas zárakat, és az ajtókat megnyitom. Én magamra esküszöm, hogy gondoskodom rólad, nyisd szét a szájad és betöltöm azt.
Én gyönyörűségem hagyd a múltat, ne ítélj, ne kárhoztass, ne tékozold el, amit készítettem neked, bővölködj az Igazság gyümölcseiben. Menj előre és a szívedet töltsd meg az Igémmel, az Igazsággal, a szeretettemmel. Haladj előre az Igazság útján diadallal. Eddig is hat bajodból megszabadítottalak és a hetedikben sem hagytalak cserben! Kövess Engem engedelmesen. Az Én vigyázó szemeim rajtad vannak!
Hívlak töltsd be azt, amire elhívtalak! Töltsd meg Igével a szívedet, és szórd szét. Menj ki és hirdesd a világnak a sötétben lévőknek; aki hallja, hallja, aki nem, nem! Mondd el nekik, hogy a Fiam miért született meg, hogy megváltást hozzon a népeknek, a nemzeteknek. Vidd az Örömhírt, a te lábaid, vigyék a békességet, az üdvösséget, mondd el, hogy uralkodik az Egy Igaz Isten, és a dicsőségét másnak nem adja!

Az Én dicsőségemet, bátorságomat, és szeretetemet adom neked, ebben növekedj. Ebben az időben, amikor a sötétség még sötétebb lesz, te világítani fogsz, ahogy Mózes arca ragyogott, úgy fogsz ragyogni a sötétben, és haladsz előre diadallal.

A győzelem örömében és mámorában fogsz előre haladni bátorsággal, ahogy szóltam Gedeonnak, aki félt „Az Úr veled erős férfiú; Békesség néked, ne félj!” Győztessé teszlek!
Légy hajlandó és engedelmes az Igémnek, az Ígéreteimnek és cselekedd meg, hogy használhassalak téged. Mert te ezért a mostani időért jöttél és születtél meg az én akaratomban, és ha te nem segítesz, akkor máshonnan lesz szabadulásuk az elveszetteknek. Ahogy Eszter királyné megmentette a zsidókat, menj ki és mentsd meg a környezetedet, hadd teljen meg a Föld, és annak teljessége, az üdvözültek sokaságával, hogy a rabok szabaddá váljanak.
Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, te az Én választottam vagy, ezért kérlek, kövess Engem! Légy az Én követőm, és a jutalmam lesz veled! Ne félj, bátorodj, Én nyitom az ajtót.
A hatalmadat gyakorold, a szádban van a kétélű éles kard, az Igém, mondd ki bátran. Új idő, friss kenet az Úr örömében, és erejében ez jön neked, és ez erőt, bátorságot add. Engedd el a múlt kudarcát, ne emlékezz róla, ragyogjon fel neked a Krisztus Jézus új kijelentésben.
Van-e olyan, amit Én ne tudnék megtenni? Ne szomorkodj, és ne félj, az Úr örömében és erejében haladj előre és meglátod, nagy dolgokat cselekszem veled.
Új idők, új lehetőségek jönnek, rajtad áll, hogy belépsz az új ajtóba, amely már nyitva van, mert az Úr megnyitotta sokatok számára.
Ne tekintsd ki követ, ki nem, te csak haladj előre kitartással célegyenesen az előtted lévő keskeny úton.

Fusd meg az utat, és Én veled vagyok a világ végezetéig, el nem hagylak, sem el nem távozom tőled.
Az ajtó nyitva van a számodra, a régiek beteltek, még a pusztában is utat nyitok, és a kietlenben folyóvizet. Az elmúlt időkben sok mindent helyrehoztam az életedben, bízzál, mert továbbra is gondom van rád.

Figyelmezz Rám! Az új élet, a Velem való járás, nemcsak bölcsességet, hanem erőt, hitet, és új erőteljesebb kenetet ad, ezt vidd ki a világba. És mutasd meg nekik, amivel felruháztalak, hogy a Krisztus benned van a dicsőség reménysége, és te Krisztus Jézus követőjeként győzelmet, győzelemre fogsz vinni, mert a harc az enyém, és a győzelem a tied!
Bátorodj, nagy dolgok várnak rád, rajtad áll, hogy elfogadod, amit felajánlok neked; A nyitott ajtót, a kenetet, az elhívást, a lehetőségeket, vedd birtokba, és szolgálj engem, és bátorítsd az Én népemet, szeresd őket, és vidd és oszd meg az Evangéliumot minden teremtéssel. Mutasd meg, hogy mit adtam neked, és ami benned van, Tőlem ne szégyelld, és Én veled örvendezek, mert a jutalmam veled van, és ez az Én szeretetem neked!

Az Én Igém bátorítson és biztasson téged, hát keress Engem, és légy engedelmes, hogy a föld javaival élhess.
Ámen
Prófécia 2013-ra


Isten országa nem evés és nem ivás, hanem Szellemben és Igazságban való járás! Légy nyitott az Úr kijelentésére, a Szent Szellem üzenetére, bölcsességet adok néked és új kijelentéseket.
Hagyd a múltat a hátad mögött, nem visz előre, lefutott víz. A pusztában utat nyitok, és a kietlenben folyóvizet.
Gondom van rád, áttörést adok, elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, de hozzád nem is közelíthet.

Az én utamon jártatlak, magas helyeken, ezért Rám figyelmezz, ne vedd le a tekinteted Rólam, és ne süllyedj. Emelkedj, egyre feljebb és feljebb, magasabbra és magasabbra szárnyalj Velem, és Én magasabb szintre viszlek, mert választott népem vagy.
Az Én utam az Igazság és az élet, /János ev.14/6./ bízom benned gyermekem. Kövess engem és légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jelenések könyve 2/10)

Az én életemet rejtettem el benned, a halhatatlanságot. A megoldásokra a válasz benned van elrejtve, az Én Szellemem, és bölcsességem által. Szabaddá teszlek, minden kötéstől és igától, mert ahol az Úr Szelleme ott a szabadulás!

Új kezdetet adok neked és új lépéseket, új látást. Hidd, hogy Én képes vagyok a kudarcaidat is csodává változtatni. Megvédelmezlek, magas helyeken jártatlak, ne tekintsd a földi dolgokat, Rám tekints a hited fejedelmére és bevégzőjére. Én adom meg neked, a kegyelmet kérlek, a jogaidat vedd el.

A régiből átléptél az újba, ne tekints a múltba, a gyengeségeidbe, Énrám tekints, Én töltöm be a te szükségeidet, nyiss szét a szájad, és betöltöm azt, Én megadom híven a jutalmadat. /Zsoltárok könyve 81/11.

A világra sötétség jön, és ítélet, de téged magas helyeken jártatlak, és védelmezlek. Ezért ne tekints azokra a dolgokra melyek lehúznak, járj Velem, Én rám tekints.
Nyisd szét a szájadat és betöltöm azt, megkapod, ami után vágyakozol, és várakozol. Keress engem jó reggel és megtalálsz, keresd az Én országomat, és az Én igazságomat, és megadom híven, a jutalmadat, bővölködtetlek, és felemelek! Zsoltárok 81/10.
Tekints előre, bátorságot adok neked, hogy a tervemet bevégezd, mert elhívtalak. Én vagyok Elshaddai a bőség Istene, megadom azt amire szükséged van!
A világra ítélet, sötétség és kárhozat jön, de te választott népem vagy, Hozzám tartozol, ezért Velem járj, és ne tekints a földi dolgokra. Áradj a Szent Szellemmel.
Szellem szól ma hozzád, hagyd a múltat, lépj ki bátorsággal, Én megerősítelek, és új időket és új lehetőségeket adok neked. Önmagadra találsz, és megerősödsz Bennem, Krisztusban, ez az Én akaratom, és tervem a számodra. Hat bajodban sem illetett veszedelem, és a hetedikben sem illethet, mert Én veled vagyok, és nem hagylak el sohasem.
Járj alázatosan a Te Isteneddel, mert boldog az az ember, aki féli az Urat!

Vigasztallak téged, ahogy vigasztalja gyermekét az anyja, és ha mások el is felejtkeztek rólad, én nem felejtkezem el soha! Markaimba veszlek fel, és vigyázó szemeim rajtad vannak! Ésaiás könyve; 49/15,16.
Új ajtókat nyitok neked, a régiek ingyen sem említettnek;
(Ésaiás könyve; 42/9. )

Ne ülj a hamun, a felégett terveken, az Én dicsőségemet adom neked, felemelek, és győzelemre vezetlek! Ésaiás könyve;61/3.
Járj Velem, ne félj, az Én utam a világosság, az Én utam az Igazság, ez az év a megerősödés éve!
Meg fogod tanulni az Én utamat, hogy az egy kiváltképp jobb út! 1Korinthusi levél; 12/31. Meghallod a hangomat, ez az út ezen járj, előre lépsz a hatalomgyakorlásban, és megtanulod mozgatni a hegyeket, az Én dicsőségemre. Márk Ev. 11/23. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szellemem által. Én gyönyörűségem a dicsőség palástjával veszlek körbe, és bátorságot adok neked. Emelkedj fel, és hívd a sötétben ülőket!

Kovácsoljátok a vasakat, a dárdákat, készítsetek útravaló edényeket, és menjetek ki széles e világra, sokan vannak az elhívottak és kevesen a választottak! Kit küldjek el? Ki megy el nekem építeni? Titeket választottalak, bennetek bízok, menjetek ki az utakra, és hívjatok mindenkit, mondjátok meg nekik, hazavárom őket. Az Én királyságom ajtaja nyitva van, keskeny az út és szoros az ösvény, de aki engem keres, az megtalál!

Itt az építkezés ideje, sokáig laktatok az emeletes házaitokban, az én házam, pedig romokban áll, menjetek, és építsétek a házamat. Aggeus 1/4. Ez az akaratom! Hozzátok az embereket, menjetek ki széles e világra, és hirdessetek Engem, még egy kevés idő, és mielőtt eljönnék, megrázom a földet! Zsidó levél,12/26.

Az idők jelei itt vannak, készüljetek, készítsétek az útravalókat, és menjetek, és mondjátok el mindenkinek, szeretem őket, ne a földi dolgokra figyelmezzetek. Bízom bennetek, hogy megteszitek, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javaival élhettek!
Buzgóságot, és hajlandóságot adok a szívetekre, hát kövessetek legyetek az én követőim. Örökkön örökké való szeretettel szeretlek titeket, vigyétek az Én győzelmi zászlómat, mert Én győzelemre hívtalak el titeket.

Változás jön sokatok életébe, Isten akarata, hogy meggyógyulj, hogy bővölködj, fejlődj, ezért ne légy boldogtalan, sem kicsinyhitű, ne értékeld le magadat.
Járj alázatosan a Te Isteneddel, mert boldog az az ember aki féli az Urat!
Építs a kősziklára, és ne a fövényre, mert hamarosan jön a hó, az árvíz…! Máté Evangélium;7/24-26.

Lépj ki és kövesd a Szellemet! A Szellem azt mondja; több, vagy mint győztes. Róma levél 8/37. Lépj előbbre, és feljebb, Én adok neked győzelmet! Kövess engem!
Ez az év fordulópont az életedben, sok mindent megmutatok neked, amit eddig nem tudtál elhordozni, vagy megérteni, Szellemi bölcsességet, kijelentéseket adok néked.
Megnyitom a Szellemi szemedet, hogy ne csak nézz, hanem láss, megismered a te Uradat, és Istenedet,
A nagy kijelentések éve lesz ez, másképpen fogod tenni, mint eddig tetted!
Az Úr megerősít, és erőt ad ha megfáradtál! Erőt kapsz, és a felüdülés ideje jön el az Úr szent színétől, Ap.Csel;1/8, 3/19. Istennek gondja van rád, a családodra, ami neked fontos és kedves, az Istennek is fontos.
Ő betölti a szükségeidet. Filippi levél; 4/19.

Jézus azt mondta a tanítványainak, amikor hitetlenek voltak; kicsinyhitűek!
Te ne légy ilyen, te higgyél, mert sok szép bizonyságot adtam neked. Az Igém az Igazság, járj Velem, és én megmutatatom neked, az Igazságomat, a te gyengeségeidben.
Nyisd meg a szíved, és enged, hogy a Szent Szellem tüze kiégesse mindazt
ami nem odavaló, mély munkát akarok az életedben végezni, és a kiválóságra vezetni. Én gyönyörűségem, hallgass rám! Járj velem, és Én veled vacsorálok.

Néhányatoknak a csalódás, a kimerülés, a lopás éve volt. Ez nem Tőlem volt, mert Én vagyok a pásztorod.
A régiből, új folyik ki, Isten akarata szerinti új út, új kezdés, új lehetőség, új ajtó, ébredés, friss kenet, és változás.
Másképpen fogod látni, és ítélni a lehetőségeidet. Ez az Urtól elrendelt idő lesz a változásra, a megértésre, a kijelentésre.
Csendesedj el, és ismerd el, hogy Én vagyok az Isten, nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szent Szellem által hozom elő az új dolgokat az életedben.
Bármi is van most a világban, az Úr magas helyeken jártat, Habakuk könyve; 3/19. Magasabbra szárnyalj, azt mondja a Szellem, lépj magasabb szintre, ahol a problémák nem tartanak félelemben, kétségben, hitetlenségben. Ahol a földi dolgok eltörpülnek, és a Szellemiek megerősödnek, mert ahol az Úr Szelleme, ott szabadulás minden kötés alól! Amen
PRÓFÉCIA 2012-re:
(2011.XII.31.)

Azt mondja az Úr, kevés nékem, hogy te szolgám légy, vidd ki a világosságomat, és Igémet!

Figyelmezz fiam az én beszédemre, figyelmezz a szavaimra, és azt valljad, keress engem, az Én oltalmam és rejtekem megvédelmez téged
/91 Zsoltárok/.

Új idők a szellemvilágban, változás, félelem, depresszió! Új idők jönnek, igen, a régiek ingyen sem említetnek.
A világban szomorúság, bánat, sötétség, katasztrófa, féltékenység, irigység, gyűlölet. A mammon erősége felerősödött, harcok vannak a mammonért, a hatalomért, az emberek kegyeiért.

A én népem nem keres engem, pedig én vagyok az Istenük, aki teremtettem őket és a Fiamat adtam váltságul, hogy éljenek.
Mégsem keresnek, elfordultak az útjaikban és nem keresnek engem; pedig Én elküldtem a szolgáimat, a szívem szerint való embereket, elküldtem a felkenteket, elküldtem a Fiamat és mégsem hallgatnak a szómra és nem keresnek engem. Ezért kívül rekedtek az én dicsőségemből és nem járnak az Én világosságomban.

Mindenki a saját haszna után jár. Romokban áll az én házam, maguknak pedig emeletes házakat építenek. Ti, akik keresitek az arcomat, hozzátok szólok ma; Fújjátok a kürtöt a Sionon, fújjátok a kürtöt és menjetek ki és hirdessétek, hogy gonosz idők vannak, és elközelített Istennek az országa! A világosságotok ragyogjon, mint a hegyen épített város. Én vagyok, aki küldelek titeket!

Szóljátok, a szavamat; hogy az utolsó idők vannak;
Az utolsó órák szőlőmunkásai; szóljatok, hogy térjenek meg, míg nem késő, mert hamarosan a menyegzőre hívom az embereket. Mert a vőlegény hamarosan megérkezik az én dicsőségemre: mondja Isten. Hát keressetek, míg nem késő, keressetek, érintsétek meg a ruhám szegéjét és higgyetek és bízzatok bennem. Ne féljetek halandó emberektől, ne féljetek a világtól a sátántól, mert én legyőztem a világot, és az én országom örökké tart.

Ki vagy te, hogy félsz? Békességet hoztam. Az Én biztonságom, és bátorságom adom neked. Keresd az arcomat és az akaratomat, amíg nem késő.

Maradj az én rejtekhelyemben, az Én oltalmamban és az én védelmemben. Ne az emberek kegyeit keresd, keress engem, mert Én vagyok a Pásztorod, Én adom a bőséget, Én nyitom meg az ajtókat neked. Én megyek előtted leütöm a vaszárakat és az egyenetleneket megegyenesítem.

Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett Istennek, hogy nektek adja az országot, mert az Úr letekintett rátok. Letekintett a szívetekre, védelem övez titeket, a ti életetek az élők csomójába van bekötve!

Én, az Úr a gondoskodás Istene vagyok, ezért ne félj, és ne rettegj. Kint sötétség van, de menj ki bátran, mert fel vagy fegyverkezve az én védelmemmel, és oltalmammal. Pajzs és páncél az én hűségem rajtad, még ha a halál árnyékának völgyében jársz is, ne félj, menj és hirdess, amíg nem késő.
Hívlak titeket, hívlak! Ővezzétek fel magatokat az én erőmmel és dicsőségemmel, mert nektek adtam mindazt, amit én kaptam az Atyámtól, mondja az Úr Jézus Krisztus.

Igen, menjetek, ígértem nektek, hogy ugyanazt megcselekszitek, sőt még nagyobbakat is, mint amit én cselekedtem, mert én az én Atyámhoz mentem, hogy helyet készítsek nektek.

Én szeretteim, kövessetek engem, nem a világot, nem a szomszédokat, nem a kormányokat, mert enyém a Föld és annak teljessége. Mi az, ami lehetetlen nekem? Hát ne féljetek, bízzatok, megtartalak benneteket, megtartatok, gondom van rátok, keressetek.

Ne forduljatok el tőlem, inkább menjetek, menjetek a sötétben lévőkhöz és mondjátok el, hazavárom és szeretem őket. Ne féljetek a madarásznak a tőrétől, sem a veszedelmes dögvésztől, Én vagyok Jákob Istene, a védelmem az oltalmam és az Én könyörületességem van veled. Bátorítlak és felruházlak bátorsággal a mai napon.

Leselkedik a gonosz az igazra és az ördög szertejár, keresvén kit elnyeljen, de ne féljetek, mert Én veletek vagyok, viaskodni fognak ellenetek, de ne féljetek Én legyőztem a világot és a védelem az oltalmam a tiétek. Használjátok a hatalmatokat és menjetek a sötétben lévőkhöz, menjetek, menjetek, vándorútra, menjetek és hirdessetek, mert hamarosan lezárul egy időszak!

Menjetek és vigyétek a dicsőségemet és világosságomat; kösd kardodat a derekadra hatalmas vitéz és menj és szólj!
Az én szavaimat adtam a szádba. Olyan az Én igém, mint a sziklazúzó pöröly, menj és zúzd szét a sátán királyságát az Én kardommal, az Én igémmel.

Menj és szólj az emberekhez, a hit szavaival; hallgatni fognak, mert megadtam a kegyelmet, egy időszak még nyitva van sokak számára, hogy bejöjjenek a királyságba.
Szeretlek titeket, gondom és védelmem van veletek, ne féljetek, a sátán majd kikér néhányatokat, de megígértem, veletek leszek a világ végezetéig.
Adok csodát és adok jelt, mert Én vagyok a csodatévő Isten. Hát lássátok, nézzétek; elbátortalanítottam a szorongatóitokat. Sokan megpróbáltattatok, néhányan tűzben próbált aranyat vettek, néhány munka kárt vallott! De túléltétek, mert Veletek voltam ezért bízzatok Bennem. A dicsőségemet adom ma, menj és ragyogj! Ne félj!

Az Én védelmem és a kezem van feletted, maradj az akaratomban. Lesznek, akik lemaradnak mellőletek és lesznek, akik hozzátok csatlakoznak, lesznek könnyek, de az Én irgalmam, kegyelmem, és bőségem kimeríthetetlen. Bízzál bennem, higgyél Bennem, keresd az Arcomat, nemcsak a kezemet és Én megnyitom neked az egek csatornáját, az év első felében egy változást hozok. Ne tekints az emberek, a világ fenyegetéseire.

Maradj Velem, keresd az akaratomat a te életedre ez a legbiztosabb a számodra!
Ajtók zárultak be, de új ajtót nyitok neked, új ajtót nyitok néhányatoknak, bízzál bennem gyermekem. Védelem és oltalom a részetek, felkenlek benneteket egy friss kenettel, erővel, és a világon szétszórom a neveteket és dicsőséget adok nektek, mert az Én nevemet vittétek ki széles e világra.
Megtartottátok az Én beszédemet, ezért Én is megtartalak titeket és gondom van a szeretteitekre, hát bízzatok Bennem. Szeretlek titeket, kövessetek, kövessetek és keressetek, kövessetek és keressetek,

Én rátok figyelek és veletek voltam, vagyok és leszek; én az Isten, az Én Szent Fiam és a Szent Szellem! Ámen.
Honlapkészítés